BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Ông Phan Hồ Cảnh Tâm
2. Bà Đoàn Vĩnh Thị Thanh Vân
3. Hoàng Vĩnh Tân
4. Trương Thị Ý Ngọc
5. Phạm Công Nam
6. Nguyễn Thanh Nhẫn
7. Lê Ngọc Linh
8. Nguyễn Thị Kim Điền