BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Ông Phan Hồ Cảnh Tâm
2. Bà Đoàn Vĩnh Thị Thanh Vân
3. Trương Thị Ý Ngọc
4. Nguyễn Thanh Nhẫn
5. Lê Ngọc Linh
6. Nguyễn Thị Kim Điền